“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

Το άρθρο μας “Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας” (Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Τσοέρερ) δημοσιεύθηκε στο 3ο Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής – ΕΕΚΠ ‘Κοινωνική Πολιτική’.

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια πρόταση ουσιαστικής εφαρμογής του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω της δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θεμελίωσε το λειτουργικό πλαίσιο βασισμένο σε μηχα- νισμούς στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σκοπός της πρότασης είναι α) η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιρι- στικών επιχειρήσεων και β) η συμβολή στη χάραξη και εφαρμογή μιας καινοτομικής κοινωνικής πολιτικής. Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη εφαρμογή του νόμου αποτελεί η υγιής λειτουργία ενός οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στους νέους φορείς, τις νέες μορφές χρηματοδότησης και συνεργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Ν.4019/2011, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Χρηματοοικονομική, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο http://eekp.gr/wp-content/uploads/2015/02/PERIODIKO-T-JAN-2015.pdf Our article “Law 4019/2011 – Operational Conditions of the Social Economy for a Sustainable Labor Market” (Manolis Tzouvelekas, Konstantina Zoehrer) has been published in the magazine of the Hellenic Social Policy Association “Social Policy”.

Abstract

This paper develops a proposal for an effective implementation of Law 4019/2011 and the national strategy for social entrepreneurship in Greece. Social Cooperative Enterprises aim mainly at the reduction of unemployment through the creation and sustainment of new jobs. The national strategy for social entrepreneurship set the operational framework that is based on support mechanisms and financial tools.

The purpose of the proposal is a) an efficient and effective implementation of the legislative and regulatory framework in the area of social economy and social co-operative enterprises and b) a contribution to the formulation and implementation of an innovative social policy. A basic condition for an optimal application of the law is the healthy functioning of a social economy ecosystem that will put emphasis on new players and on new forms of financing and cooperation.

Key words: Law 4019/2011, Social Policy, Social Finance, Social Entrepreneurship

Read the full article http://eekp.gr/wp-content/uploads/2015/02/PERIODIKO-T-JAN-2015.pdf

Leave a Reply